Становище на УС до Директора на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас

УС на БРТК изпрати своето становище до Гимназията по туризъм в гр. Бургас относно план-приема за учебната 2022/2023 учебна година.

ДО
ИНЖ. ФОТИНКА ВЪРГОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
ГР. БУРГАС

Бургаската регионална туристическа камара (БРТК) изразява подкрепата си относно   представения ни план-прием на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас за учебната 2022/2023 година по професии: код 811020 „Администратор в хотелиерството“, код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“, код 811060 „Ресторантьор“, код 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ и професия код 811070 „Готвач“.

Пандемичната ситуация, в която се намираме, задълбочи проблема с липсата на кадри в туризма, които се пренасочиха към други сфери, но вярваме, че бихме могли да върнем желанието за реализация в сферата. Считаме, че туристическият бранш, в тясно сътрудничество с учебните заведения, ще възстановим имиджа на отрасъла и интереса за реализация на завършилите средно професионално образование.

Регионалната икономика на област Бургас изпитва остър недостиг на квалифицирани туристически кадри и най-вече по специалностите, залегнали в план-приема на ПГТ за учебната 2022/2023 година.

 Бургаска регионална туристическа камара поема ангажимента да съдейства между работодатели и учебното заведение при провеждане на учебна и производствена практика в реална среда по изброените професии.

С уважение,
УС на БРТК

Post Author: БРТК