СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2022 – 2025 г

Предназначението на Стратегическия план е да представи детайлизирана информация, осигуряваща устойчиво развитие на БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА /БРТК/ за периода 2022 – 2025 година.

Стратегическият план на БРТК е разработен в съответствие със следните нормативни документи:

 • Закон за Юридическите лица с нестопанска цел;
 • Устав на БРТК.;
 • Етичен кодекс на БРТК;
 • Вътрешен правилник на УС на БРТК;
 • Мандатна програма на БРТК за периода 2022 – 2025 г.

I. ВИЗИЯ, МИСИЯ И ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА БРТК

Визия: БРТК  да е лидер в Югоизточния регион на България, отстоявайки интересите на своите членове.

Мисия: БРТК да съдейства за създаване на условия за  устойчиво развитие на туризма по Българското Черноморие.

Водени сме от стремежа за утвърждаване на Черноморието като целогодишна дестинация.

Изразяваме своята воля и ангажираност с общи действия да защитаваме интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации.

Обединявайки усилията си за осъществяване на активен обмен на опит с други браншови организации и с академичните среди,  можем да провеждаме целенасочена политика за изграждане на иновативни специалисти с ефективна професионална реализация в областта на туризма .

Отговорни сме пред търсене на възможности за разработване на програми, анализирайки добри световни практики.

Стратегическата цел  е БРТК да наложи своя ясно разпознаваем облик, да утвърди своята идентичност,  както в националното, така и в международното туристическо пространство. Чрез експертни мнения, оценки и анализи да спомага за развитието на туризма в България и в частност по Българското Черноморие, което има потенциал да се развие като целогодишна дестинация.

Основните цели и приоритетите за постигане на стратегическата цел са в съответствие с интересите на членовете на БРТК за преодоляване на някои от най-съществените слабости в туристическата политика на България. Същевременно се отчита, че в сектора има специфични силни страни, които следва да бъдат развивани, също и възможности, които е необходимо да бъдат използвани по-пълноценно.

II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

 • Утвърждаване  престижа и повишаване имиджовата стойност на БРТК
 • Устойчиво взаимодействие с други браншови организации и туристически сдружения с нестопанска цел.
 • Ефективни партньорства с държавни институции, с цел повишаване качеството на туристическия продукт.
 • Тясно сътрудничество с академичните среди, профилирани в сектор туризъм.
 • Активизиране на публичното присъствие на БРТК;
 • Участие на БРТК при популяризиране на Българското  Черноморие. Организиране на инфотурове и програми.
 • Съдейства за развитието на различните направления на туризма – ваканционен, конгресен, маршрутно-познавателен, селски, ловен и пр.
 • Повишаване на ежегодния прием на нови членове.

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ НА БРТК

за периода 2022-2025 г.

 1. Екипна и индивидуална ангажираност на УС за подобряване на дейността на БРТК.
 2. Дигитализация на БРТК- поддържане на фейсбук страница, You tube канал и онлайн медия БРТК нюз.
 3. Прави проучвания и анализи, дава консултации, извършва експертни оценки.
 4. Организира набирането на актуална информация относно промени, тенденции и новости в туризма, които биха били полезни  за членовете на БРТК. Своевременно свеждане на събраната информация до знанието на всички.
 5. Стимулиране на членовете за активно участие в дейността на БРТК, чрез  поддържане на постоянен активен диалог с тях.
 6. Организира и участва във вътрешни и международни туристически изложения.
 7. Провежда уебинари и курсове за дигитализация на членовете на камарата.
 8. Участва в съвместни международни програми и проекти с други браншови организации.
 9. Изразява и отстоява становища, подготвя експертни предложения за нормативни актове, отнасящи се за туризма.
 10. Взаимодейства със структури на централната и местната власт (участия в консултативни съвети към Черноморските общини) по въпроси, отнасящи се за  туризма;
 11. Подпомага професионалните гимназии и университети в областта на туризма за формирането на кадри. Стажантски програми, банки от кадри, бъдеща реализация, практически консултации от страна на бизнеса. Участва в консултативни съвети и изразява мнения и  становища относно учебните планове и програми.
 12. Включване на специалисти от туристическата практика  като лектори, ментори и др. в обучението на студентите.
 13. Организира трудова борса веднъж годишно, съвместно с регионални учебни заведения, профилирани в сектор туризъм.
 14. Организира ПР-кампании, пресконференции, използва разнообразни форми за комуникация чрез средствата за масово осведомяване.
 15. Организира тържествено отбелязване 30-та годишнина на БРТК.
 16. Създава и развива контакти с медии, провежда периодични срещи с представители на местни медии за отразяване дейността, специални събития и мероприятия  с участието на БРТК.
 17. Участва в организирането и промотирането на местни събития, свързани с туризма (фестивали, концерти, изложения и други).
 18. Разработва общо лого за цялото Българско Черноморие.
 19. Разработва програми „Месец на туризма, виното и гастрономията“ – месец април и ноември. Мащабен проект за фестивални месеци под патронажа на БРТК и общините, в който в рамките на месеца да се представят, хотелиери, ресторантьори, черноморска кухня, винопроизводители /април на отлежало вино, ноември на младо вино/, туроператори и автобусни предприемачи. Инфотур с представяне на хотели, ресторанти с дегустации на вина и черноморска кухня.
 20. Разработва маршрути и пакетни групови пътувания „Седмици на Странджанското ресторантьорско изкуство“.
 21. Активно участие за налагане на Черноморската кухня, съвместна работа с Black Sea cuisine
 22. Организира и провежда инфотурове (минимум два инфотура за календарна година) за членовете и симпатизантите на БРТК, по предварително разработена туристическа програма (при възможност един тур в България и един тур в съседна страна).
 23. Участие в евро проекти съвместно с Общини .
 24. Провежда анкетни проучвания, обезпечаващи  база данни за очакванията и удовлетвореността,  мнения и препоръки от членовете на БРТК  относно дейността й.
 25. Организира „Отворен Ден на БРТК“ с цел привличане на нови членове и запознаването им с функциите на БРТК и предимствата за членуване. (поне веднъж годишно).

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА

 • Повишен имидж на БРТК и утвърждаване, като лидер в Югоизточния регион на България.
 • Промени в нормативни актове, съгласно исканията, експертните мнения и предложения от страна на БРТК, с цел създаване на условия за устойчиво развитие на туризма и благо.
 • Постигнати по-добри условия за работа и за успешно реализиране дейността на членове на БРТК.
 • Привличане на нови членове, желаещи да се включат активно в дейността на БРТК, да бъдат своевременно информирани за промени, новости и тенденции в туризма, да бъдат представлявани пред държавните органи от БРТК и да разчитат на подкрепа и защита с цел предоставяне на качествен туристически продукт.
 • Повишаване удовлетвореността на членовете от дейността на БРТК;
 • Подобрена информационно-комуникационна инфраструктура с членовете на БРТК.
 • Утвърждаване и разширяване на партньорството с организации от сферата на туризма, правителствения и неправителствения сектор;
 • Организиране и провеждане на широк кръг от събития и прояви с активното участие на членовете на БРТК.
 • Утвърждаване и налагане на общо лого за Българското Черноморие.