Музикаутор

МУЗИКАУТОР И БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА(БРТК) СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА МУЗИКАТА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БРТК

На 09 май 2017г. след ползотворни преговори между БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА (БРТК) и МУЗИКАУТОР, сдружението за колективно управление на авторски права в музиката, бе сключено рамково споразумение за уреждане на авторските права върху музиката, която звучи в заведенията и ресторантите.

Срокът на споразумението е четиригодишен и от него ще могат да се възползват както всички директни членове на БРТК, така и членовете на всички колективни членове, регионални структури, като и техните наематели.

Възнагражденията на ползвателите членове на БРТК ще се изчисляват съгласно общо действащата Тарифа на дружеството, но с допълнителната предвидена в споразумението браншова отстъпка в размер на 15% за първата година и с опция за ползване на същата отстъпка през следващата година при изпълнение на заложения обем.

При ползването на браншовата отстъпка ползвателите запазват правото си да ползват и индивидуалните отстъпки, предвидени в общите условия на тарифите, ако отговарят на критериите за тях.

ОТСТЪПКИ* ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С МУЗИКАУТОР:

    За членове на БРТК и всички нейни регионални структури – 15%;

    За малки населени места – до 20% (без курортни селища и тези по Черноморието)

    За работа на обектите до 3 дни в седмицата  – 20%;

   При новооткриващи се обекти – 20% за първата година;

    За индивидуален обем на възнагражденията – до 15%.;

    За авансово плащане – 10%, както следва: 1) за целогодишни обекти – до края на                февруари, 2) за летни – до края на април, и 3) за зимни – до края на декември.

          (*Отстъпките не се кумулират, а се прилагат една след друга.)

Всички членове на БРТК могат да подадат заявка за сключване на договор или само да проверят дължимите суми към Музикаутор и Профон през сайта на сдружението или като последват този линк и попълнят съответната форма.

В процеса на преговорите двете страни максимално сближиха позициите си с увереността, че общите усилия ще бъдат от полза за авторите, за бизнеса и за обществото, като цяло.  МУЗИКАУТОР ясно оценява сложността на икономическата обстановка в страната и затрудненията на бранша и за това предложи значителни облекчения на бизнеса без това да вреди на интереса на българските и световни автори.

Съгласно сключеното споразумение БРТК се ангажира да съдейства на МУЗИКАУТОР за сключването на договори за разрешаване публичното изпълнение на музикални и свързани с тях литературни произведения, в заведенията за хранене и развлечение, местата за настаняване, средства за подслон и др., които са собственост на или се стопанисват от членовете на БРТК за постигане на определен обем от изплатени авторски възнаграждения по подписани индивидуални договори, срещу което МУЗИКАУТОР се задължава да предостави на членовете на БРТК отстъпка при определени условия. 

За да се възползват от преференциите по споразумението ползвателите следва да са редовни и изрядни членове на БРТК. Ползвателите следва да сключат индивидуални договори със срока на споразумението или в срок от 4 г. При промяна в обстоятелствата, прекратяване на дейността, прекратяване ползването на музика от репертоара на МУЗИКАУТОР индивидуалните договори ще могат да се променят или прекратяват без каквито и да било неустойки или други ангажименти от страна на ползвателите.

Ако ползвателите по една или друга причина прекратят членството си в браншовата организация ще запазят получения лиценз от страна на МУЗИКАУТОР, но възнагражденията им ще бъдат преизчислени без предвидените в рамковото споразумение браншови отстъпки.

Важно е да се знае, че отстъпките за всяка следваща година зависят от общия обем  заплатени възнаграждения от всички индивидуални членове, подписали договори по силата на Рамковото споразумение.

За повече информация относно споразумението и условията на индивидуалните договори се свържете с нас:

МУЗИКАУТОР СНЦ

Гр. София 1000, ул.”Будапеща” 17,ет. 4

Факс: +359 (02) 9800253

Тел. +359 (02) 9801035;

www.musicautor.org

Post Author: Админ