УСТАВ

ГЛАВА ПЪРВА

НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ал.1. Наименованието на Сдружението е  Бургаска регионална туристическа камара, с което наименование ще бъде вписано в съдебните регистри.

ал.2. Бургаска регионална туристическа камара, наричана за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, съгл.чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ,  извършващи дейностите, регламентирани в Закона за туризма, Търговския закон и други законови и подзаконови актове в областта на туризма, а също и на лица, включително и физически, които имат пряк или косвен интерес от развитието на туризма в региона.

ал.3. Сдружението е учредено на основание чл.134 и сл. от Закона за лицата и семейството. Учредява се за неопределен срок и е отворено за членство при спазване на изискванията на чл.10 и чл.11 от Закона за туризма.

ал.4. /изм. 16.03.2011, изм. 23.08.2017/ Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е гр. Бургас, ул. “Славянска“ № 52, ет.2.

ал.5. Дейността на Сдружението и неговото имущество не могат да се използват за политически цели, както и за цели извън настоящия Устав. Имуществото на сдружението е отделно от имуществото на членовете му. Сдружението не отговаря с имуществото си за задълженията на своите членове, а те не отговарят с имуществото си за задължения на Сдружението.

ал.6. Сдружението има свой собствен печат и запазен знак /емблема /.

ал.7. / нова 08.04.2010 г./ Сдружението се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел в ОБЩЕСТВЕНА  ПОЛЗА, съгл.чл.2 ал.1 от ЗЮЛНС / ДВ бр.81 / 2000 г. /.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ /заглавие изм. 16.03.2011/

Чл. 2. /изм. 16.03.2011/. Сдружението има следният предмет на дейност:

т.1. Защита и подкрепа правата и интересите на гражданите и организациите, работещи в сферата на туризма пред органите на държавната и местна власт.

т.2. Координация на стопанските и нестопанските интереси и действия на гражданите и организациите за създаване на благоприятни и всеобхватни условия за осъвременяване, модернизиране и ефективност на туризма в региона, на неговите форми и стандарти, в съответствие с нуждите на вътрешния и международния туристически пазар.

т.3. Иницииране на начинания, мероприятия и действия, които да подобряват състоянието на жизнената среда и инфраструктурата в региона, както и такива, свързани с повишаване самосъзнанието на населението, екологичното му възпитание и положително отношение към проблемите на туризма.

т.4. Иницииране и подпомагане участието и дейността на националните и местните органи на властта, на други физически и юридически лица и на съществуващи или бъдещи местни, регионални, национални или международни програми, които имат за цел да създават условия за ускорено и ефективно развитие на туризма в региона.

т.5.  Участие в разработването на програми за развитието на туризма в региона и осъществяване на контрол по изпълнението им.

т.6. Организиране и провеждане рекламата на туристическия продукт на региона, както и да подпомага реализирането на такава програма.

т.7.  Участие в подготовката на нормативни актове в областта на туризма, контрол по тяхното спазване и на професионалната етика при извършване на туристическите дейности.

Чл.3.  /изм. 16.03.2011/ Основните цели на Сдружението са:

т.1. Устойчивото развитие на туризма на територията на действие на Сдружението.         

т.2. Развитие и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на туризма в общините на областта.

т.3. Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитието на туризма чрез разработване на целева и иновационна политика.

т.4. Подпомагане, активизиране и разширяване на трансграничното, Черноморско и балканско сътрудничество чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество.

т.5. Насърчаване на обмяната на опит между местните сдружения по общини и в други общини на страната.

т.6. Съдействие за развитието на качествен туристически продукт чрез курсове и разработка на проекти, използвайки знанията и капацитета на своите членове.

т.7. Подпомагане на изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи за управление, чрез осъществяване на инициативи за сътрудничество.

т.8. Повишаване цялостната атрактивна привлекателност на страната като туристическа дестинация, място за достоен живот и работа.

т.9. Сдружението може да си поставя и реализира и други позволени от Конституцията и законите цели, които не противоречат на този Устав и се основават на него.

Чл.3а /нов, 16.03.2011/. За постигане на своите цели Сдружението  използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.

ГЛАВА ТРЕТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.4 ал.1. Членовете на Сдружението могат да бъдат юридически и физически лица, които приемат настоящия Устав и са готови да съдействат за изпълнението на основните цели на Сдружението.

ал.2. Лицата, които извършват дейностите по чл.3, ал.2 от Закона за туризма, за да бъдат членове на Сдружението, трябва да са регистрирани за тази им дейност или съответно обектите им да са категоризирани по реда на Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.

ал.3. Учредителите на Сдружението, които са негови членове по права, също трябва да отговарят на изискванията по горните алинеи.

ал.4. Приемането на нови членове се извършва въз основа на тяхна молба до Управителния съвет /УС / на Сдружението, който преценява дали кандидатурата отговаря на условията в Устава, след което приема или отхвърля кандидатурата.

ал.5. Членството се прекратява с едномесечно предизвестие и при изключване.

ал.6. Предложение за изключване се прави от УС и се утвърждава или отхвърля от ОС, ако се установят нарушения от тяхна страна.

Чл.5. ал.1. Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва и гласува в ОС.

2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението.

3. Да предлага на ОС и на УС и другите органи на Сдружението вземане на решения по всички въпроси от дейността на Сдружението.

4. Да иска отмяна на незаконосъобразни решения на УС. Молбата за отмяна се подава чрез УС до ОС и се разглежда на следващото или на извънредно заседание на съответния орган.

ал.2. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава на Сдружението и да изпълнява решенията на органите на управлението му.
 2. Да съдейства за изпълнението и осъществяването на целите и задачите на Сдружението, приети и посочени в този Устав.
 3. Да участва в инициативите провеждани от Сдружението.
 4. Да заплати встъпителна вноска и да плаща редовно членския си внос- в срок и размер, определена от ОС

ал.3. Членството в Сдружението и членските права и задължения са непрехвърлими  и ненаследими.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6. ал.1. Органите на управлението на Сдружението са: Общото събрание на членовете на Сдружението, Управителният съвет, Председател /и/, Контролна комисия /КК/ и други по решение на ОС.

ал.2. Общото събрание има следните компетенции:

 • Приема, изменя и допълва устава на Сдружението.
 • Приема и освобождава членове на УС, на КК и на другите, избрани от него органи. ОС определя числеността на органите, които избира.
 • Взема решения за размера и плащането на членския внос.
 • Приема Бюджета на Сдружението и годишния му отчет и отчета за дейността на УС, на КК и на другите избрани от него органи.
 • Взема решения за възмездно придобиване и разпореждане с движими имоти и вещни права върху тях.
 • Утвърждава или отказва да утвърди кандидат-членове на Сдружението, изключва членове и се произнася по молби за членство, които са били отхвърлени от УС.
 • Взема решения за сливане или за прекратяване на Сдружението, както и за членуване в други организации и съучредителство.
 • Взема решение по въпроси, които не противоречат на закона и не са в компетенциите на други органи на управление на Сдружението.

ал.3. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и в него участват всички негови членове, а решенията му са задължителни за тях.

ал.4.Всеки редовен член на сдружението има право само на един глас в ОС. Юридическите лица, членове на Сдружението, участват в ОС с определен от тях свой представител. Гласуване с пълномощие не се допуска.

ал.5. ОС се провежда най-малко веднъж годишно /редовно/ и се свиква от УС. ОС може да се свика и извънредно с решение на УС или по искане на най-малко от 10% от редовните членове, отправено чрез УС. УС е длъжен да свика ОС не по-рано от 3 и не по-късно от 30 дни, считано от дата на решението или получаване на искането.

ал.6. Свикването на ОС се извършва с писмена покана, която се връчва или изпраща на членовете / по поща, имейл  или факс/. Поканата трябва да съдържа: проект за дневен ред, дата, час и място на заседанието.

ал.7. ОС се счита законно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число членове, събранието се свиква за един час по-късно при същия дневен ред, час и място, като в този случай то се счита законно, ако са присъствали поне трима члена на Сдружението.

ал.8. При вземане на решение от ОС се прилагат разпоредбите вместо на чл.141 и чл.142 от Закона за лицата и семейството, / изм.18.10.01 г./ на раздел    “ Органи “ в З.Ю.Л.Н.Ц.

ал.9. / нова 18.10.2001 / Права и задължения на ОС са и тези, които са повелително посочени в чл.23-29 от З.Ю.Л.Н.Ц.

Чл.7. /изм. 16.03.2011, изм. 28.08.2014 г., изм. 25.01.2017 г./

ал.1. /изм. 28.08.2014 г., изм. 23.08.2017 г./ Управителният съвет е колективен орган за управление на Сдружението, който се състои от Председател, 3-ма заместник председатели и членове. 

ал.2. /изм. 28.08.2014 г./ ОС на Сдружението определя числения и поименен състав на УС.

ал.3. УС избира председател и зам.председатели   измежду членовете си. УС заседава най-малко веднъж месечно и заседанието се ръководи от председателя, а в негово отсъствие от зам.председателя. Заседанието на УС се счита редовно, ако присъстват най-малко две трети от членовете му. Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство.

ал.4. Председателят на УС и зам.председателят, поотделно и заедно представляват УС и Сдружението и заедно с другите членове на УС управляват Сдружението. Членовете на УС носят солидарна отговорност по взетите решения от УС.

ал.5. При невъзможност на член на УС да изпълнява задълженията си, УС има право да попълва с нов член до Отчетно-изборното събрание.

ал.6. УС:

 • Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността си него.
 • Изготвя и внася за одобрение от ОС годишния бюджет на Сдружението, управлява и стопанисва имуществото му и извършва всички управленски действия, които не са от изключителната компетентност на ОС или друг орган.
 • Приема планове и програми за дейността на БРТК.
 • Определя числеността и възнаграждението на постоянния персонал.
 • Избира председател и по негово предложение – зам.-председатели на УС.
 • Образува, реорганизира и прекратява търговски дружества на Камарата.
 • Учредява награди и значки за награждаване на организации, колективи и физически лица за значителен принос при осъществяване целите и дейността на Камарата.
 • Контролира и координира съвместните дейности между БРТК и другите неправителствени организации, изпълнява и други функции, предоставени от Общото събрание.
 • Права и задължения на УС са и тези, които са повелително посочени в закона

ал.7. На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от протоколиста и председателя. Протоколите се описват и съхраняват при канцеларията на Сдружението. Всеки редовен член на Сдружението има право на достъп, както и на копие или извадка от интересуващото го решение на УС.

Чл.8. ал.1. Контролната комисия на Сдружението се състои от 3-5 души, които се избират от ОС за срок, еднакъв с мандата на УС.

ал.2. КК си избира председател измежду членовете си. Членовете на КК не могат да бъдат членове на УС и обратно, както и да са в роднински отношения в права линия помежду си или с членове на УС.

ал.3. КК упражнява контрол за законност и уставност на решенията на УС, както и по правилното изразходване на средствата на Сдружението, и за водената счетоводна отчетност и документация.

ал.4. КК проверява и дава заключения по годишния финансов отчет и баланса на Сдружението, периодично или по искане на ОС извършва ревизия на Сдружението / самостоятелно или чрез възлагане /, а след приключване на финансовата година извършва пълна ревизия на Сдружението и излиза със заключение и становище пред ОС.

ГЛАВА ПЕТА

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ

Чл.9. ал.1. Имуществото на Сдружението се образува от:

1.встъпителна вноска, членски внос и допълнителни целеви вноски.

2.дарения, спонсорство и доходи от имуществото на Сдружението.

3.приходи от проведени мероприятия с нетърговска цел.

4.други разрешени от закона източници

ал.2. ОС на Сдружението може да вземе решение за доброволни вноски,  за целеви фондове, субсидии и други източници, които са допустими съгласно действащото законодателство и Устава на Сдружението.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.10. ал.1. Сдружението се прекратява с решение на ОС, както и по решение на Окръжния съд, в случай, че в продължение на три месеца остане с брой редовни членове, който е по-малък от нуждите по Устава за образуване на УС и по реда./ изм.18.10.2001/ на чл.13-16 от З.Ю.Л.Н.Ц.

ал.2. ОС взема решение за прекратяване на Сдружението с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като те не могат да бъдат по-малко от 2/3 от общия брой на редовните членове на Сдружението.

ал.3. При ликвидация се прилагат разпоредбите на търговския закон относно правата и задълженията на ликвидаторите, а разпределението на останалото, след удовлетворяване на исканията на кредиторите имущество, се извършва съобразно решението на ОС и в съответствие със З.Ю.Л.Н.Ц.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11. За членове на УС и КК не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за престъпления от общ характер.

Чл.12. Неуредените с настоящия Устав въпроси се решават от ОС, в съответствие с /изм.18.10.2001г/ разпоредбите на З.Ю.Л.Н.Ц.

Чл.13. / нов 18.10.2001 г./ ал.1. При бъдещи допълнителни разпоредби / промени / в З.Ю.Л.Н.Ц., ако те са в противоречие с настоящия Устав, до гласуването и вписването им в Устава, са валидни и се прилагат повелителните разпоредби на З.Ю.Л.Н.Ц.

ал.2. Разпоредбите на З.Ю.Л.Н.Ц. се прилагат и в случаите на неуредени с този Устав или с решения на ОС въпроси на Сдружението.

ДОПЪЛНЕНИЯТА, ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО РЕДАКТИРАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СА ПРИЕТИ И ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 23.08.2017 г.

УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ  БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, СЪСТОЯЛО СЕ В ГРАД БУРГАС И ПРОВЕДЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА З.Ю.Л.Н.Ц.