УСТАВ

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА – БРТК

НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Наименованието на Сдружението е  Бургаска регионална туристическа камара, с което наименование ще бъде вписано в съдебните регистри.

1. Ползваната абревиатура на наименованието на Бургаска регионална туристическа камара е БРТК.

2. Наименованието Бургаска регионална туристическа камара се изписва на български, руски и английски език, по следния начин:

* Бургаска регионална туристическа камара
* Бургаская регионалная туристическая палата
* Burgas Regional Tourist Chamber

(2) Бургаска регионална туристическа камара, наричана за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в обществена полза, съгл.чл.2, ал.1. от ЗЮЛНЦ.

(3)  СДРУЖЕНИЕТО се задължава да извършва своята дейност съобразно настоящия Устав, ЗЮЛНЦ и действащото законодателство.  

(4)  Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е ул. “Славянска“ № 52, ет.2, гр. Бургас, 8000.

(5) Дейността на СДРУЖЕНИЕТО и неговото имущество не могат да се използват за политически цели, както и за цели извън настоящия Устав. Имуществото на БРТК е отделно от имуществото на членовете му. СДРУЖЕНИЕТО не отговаря с имуществото си за задълженията на своите членове, а те не отговарят с имуществото си за задължения на СДРУЖЕНИЕТО .

(6)  СДРУЖЕНИЕТО има свой собствен печат и запазен знак /лого/.

(7) СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, обединяваща юридически лица, упражняващи дейността си в сферата на туризма – хотелиери и ресторантьори, туроператорски и туристически агентски фирми, браншови организации и съюзи, учебни заведения в сферата на туризма.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.2. Бургаска регионална туристическа камара е СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел по чл.2. от ЗЮЛНЦ със следните основни цели:

 1. Съдействия за устойчиво развитие на туризма на територията на действие на СДРУЖЕНИЕТО.   
 2. Защита и подкрепа правата и интересите на гражданите и организациите, работещи в сферата на туризма пред органите на държавната и местна власт.
 3. Иницииране на начинания, мероприятия и действия, които да подобряват състоянието на жизнената среда и инфраструктурата в региона, както и такива, свързани с повишаване самосъзнанието на населението, екологичното му възпитание и положително отношение към проблемите на туризма.
 4. Иницииране и подпомагане участието на националните и местните органи на властта, с цел създаване условия за ускорено и ефективно развитие на туризма в региона.
 5. Участие в разработването на програми за развитието на туризма в региона и осъществяване на контрол по изпълнението им.
 6. Организиране и провеждане рекламата на туристическия продукт на региона, както и да подпомага реализирането на такава програма.
 7. Участие в подготовката на нормативни актове в областта на туризма, контрол по тяхното спазване и на професионалната етика при извършване на туристическите дейности.
 8. Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитието на туризма чрез разработване на целева и иновационна политика.
 9. Повишаване цялостната атрактивна привлекателност на страната като туристическа дестинация, място за достоен живот и работа.
 10. За постигане на своите цели СДРУЖЕНИЕТО използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.3  ЧЛЕНСТВО:

(1) Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.

(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат юридически и физически лица, които приемат настоящия Устав и са готови да съдействат за изпълнението на основните цели на СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба и анкетен лист до Управителния съвет /УС / на СДРУЖЕНИЕТО. Анкетният лист съдържа контактна информация, описание на дейността, данни за фактура, данни на представител на юридическото лице.

(4) Членството се ПРЕКРАТЯВА:

 1. С писмено едномесечно предизвестие до Управителния съвет. Молбата за отказ от членство се разглежда на извънредно Общо събрание по конкретния казус.
 2. При смърт или поставяне под запрещение на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице.
 1. При прекратяване с ликвидация дейността на член юридическо лице.
 2. По решение на Управителния съвет за системни груби нарушения на уставните задължения, за причиняване на материални или морални щети на Камарата или на нейни членове. Изключването по предложение на УС се утвърждава или отхвърля от ОС.
 3. При не плащане на членски внос две поредни години.
 4. При прекратяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

(5)  Всеки член на Сдружението има ПРАВО:

 1. Да участва и гласува в Общо събрание /ОС/.
 2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Да изразява мнение и дава препоръки на Управителния съвет и на Общо събрание за вземане на решения по всички въпроси, касаещи дейността на  СДРУЖЕНИЕТО.
 4. Да оспорва решения на Управителния съвет.
 5. Да участва в инициативите, провеждани от СДРУЖЕНИЕТО.
 6. Да предоставя за дейността на Камарата недвижимо и движимо имущество.

(6) Всеки член на Сдружението е ДЛЪЖЕН:

 1. Да спазва Устава на СДРУЖЕНИЕТО и да изпълнява решенията на органите на управлението му.
 2. Да съдейства за изпълнението и осъществяването на целите и задачите на Сдружението, приети и посочени в този Устав.
 3. Да заплати встъпителна вноска и да плаща редовно членския си внос – в срок и размер, определена от Общото събрание.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Органите на управлението на Сдружението са: Общото събрание на членовете /ОС/, Управителният съвет /УС/, Председател /и/, Контролна комисия /КК/ и други, по решение на Общото събрание.

(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/ има следните права и задължения:

 1. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и в него участват всички негови членове, а решенията му са задължителни за тях.
 2. Приема, изменя и допълва устава на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Освобождава и избира членове на Управителния съвет, на Контролната комисия и на другите, избрани от него органи. Общото събрание определя числеността на органите, които избира.
 4. Приема решения за размера и плащането на членския внос.
 5. Приема Бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и годишния му отчет.
 6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет, на Контролната комисия и на другите, избрани от него, органи.
 7. Утвърждава или отказва да утвърди кандидат-членове на СДРУЖЕНИЕТО, изключва членове.
 8. Взема решения за сливане или за прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО, както и за членуване в други организации и съучредителство.
 9. Приема основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 10. Избира Почетен председател на Бургаска регионална туристическа камара.
 11. Приема решение за доброволни вноски,  за целеви фондове, субсидии и други източници, които са допустими, съгласно действащото законодателство и Устава на СДРУЖЕНИЕТО.
 12. Отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
 13. Общо събрание се провежда ежегодно и се свиква от Управителния съвет. Общо събрание може да бъде свикано и извънредно с решение на Управителен съвет или по искане най-малко на ¼ от редовните членове. Управителният съвет е длъжен да свика Общо събрание не по-рано и не по-късно от 30 дни, считано от дата на решението или получаване на искането.
 14. Права и задължения на ОС са и тези, които са повелително посочени в чл.23-29 от З.Ю.Л.Н.Ц.

(2)   Свикване на Общо събрание

 1. Свикването на Общо събрание се извършва с писмена покана най-малко един месец преди насрочения ден по един от следните начини за информиране на членовете:

* Изпраща се на обявения от членовете на камарата имейл

* Качва се в сайта на СДРУЖЕНИЕТО, обявява се в местен ежедневник и се поставя на мястото за обявления в сградата.

* Съгласно чл.26. (3) от ЗЮЛНЦ, поканата може да се обяви в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и  да се постави на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО.

 • Покана трябва да съдържа дневен ред,  дата, час и място за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • Съгласно чл.27. от ЗЮЛНЦ – Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят
 • Всеки редовен член на сдружението има право само на един глас в Общото събрание. Юридическите лица, членове на СДРУЖЕНИЕТО, участват в Общото събрание с писмено упълномощен от тях свой представител, вписан в регистъра на СДРУЖЕНИЕТО.
 • Едно лице може да представлява не повече от двама члена на Общо събрание въз основа на писмено пълномощно. Не се допуска преупълномощаване.

(3) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /УС/ е колективен орган за управление на СДРУЖЕНИЕТО в състав не по-малко от трима членове, със следните права и задължения:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността си него.
 2. Изготвя и внася за одобрение от членовете на Общото събрание, годишния бюджет на СДРУЖЕНИЕТО, управлява и стопанисва имуществото му и извършва всички управленски действия, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган.
 3. Приема планове и програми за дейността на БРТК.
 4. Определя числеността и възнаграждението на постоянния персонал.
 5. Избира председател и по негово предложение – зам.-председатели на Управителния съвет измежду членовете си.
 6. Образува, реорганизира и прекратява търговски дружества на Камарата.
 7. Учредява награди и значки за награждаване на организации, колективи и физически лица за значителен принос при осъществяване целите и дейността на Камарата.
 8. Управителният съвет избира Председател и заместник-председател/и измежду членовете си.
 9. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението. Той, заедно със заместник-председателя/ите и с другите членове на Управителния съвет, управляват Сдружението. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност по взетите от тях решения.
 10. На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от протоколиста и председателя. Протоколите се описват и съхраняват в офиса на СДРУЖЕНИЕТО. Всеки редовен член има право на достъп, както и на копие или извадка, от интересуващото го решение на Управителния съвет.
 11. Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения, бъде подписан от всички членове на Управителния съвет.

(4) КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ /КК/ има следните права и задължения:

 1. Контролната комисия се състои от 3-5 души, които се избират от Общото събрание за срок, еднакъв с мандата на Управителния съвет.
 2. Членовете на Контролната комисия избират председател измежду членовете си.
 3. Членовете на Контролната комисия не могат да бъдат членове на Управителния съвет и обратно, както и да са в роднински отношения в права линия помежду си или с членове на Управителния съвет.
 4. Контролната комисия упражнява контрол за законност и уставност на решенията на Управителния съвет, както и по правилното изразходване на средствата на СДРУЖЕНИЕТО, и за водената счетоводна отчетност и документация.
 5. Контролната комисия проверява и дава заключения по годишния финансов отчет и баланса на Камарата, периодично или по искане на Общото събрание извършва ревизия на СДРУЖЕНИЕТО /самостоятелно или чрез възлагане/, а след приключване на финансовата година, извършва пълна ревизия на Камарата и излиза със заключение и становище пред Общото събрание.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5  Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се образува от:

 1. Встъпителна вноска, членски внос и допълнителни целеви вноски.
 2. Дарения, спонсорство и доходи от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
 3. Приходи от проведени мероприятия с нетърговска цел.
 4. Обучения, програми, проекти и професионални квалификации.
 5. Други разрешени от закона източници.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.6  ПРЕКРАТЯВАНЕ: Камарата прекратява своята дейност в случаите, описани в чл.13 на ЗЮЛНЦ:

 1. С изтичането на срока, за който е учредено;
 2. С решение на върховния си орган;
 3. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл.7 ЛИКВИДАЦИЯ: При ликвидация се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8 (1) Неуредените с настоящия Устав въпроси се решават от Общото събрание, в съответствие с разпоредбите на З.Ю.Л.Н.Ц.

(2)  При бъдещи допълнителни разпоредби /промени/ в З.Ю.Л.Н.Ц., ако те са в противоречие с настоящия Устав, до гласуването и вписването им в Устава, са валидни и се прилагат повелителните разпоредби на З.Ю.Л.Н.Ц.

(3)  Разпоредбите на З.Ю.Л.Н.Ц. се прилагат и в случаите на неуредени с този Устав или с решения на ОС въпроси на Сдружението.

ДОПЪЛНЕНИЯТА, ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО РЕДАКТИРАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СА ПРИЕТИ И ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 30.05.2022 ГОДИНА.

УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ  БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, СЪСТОЯЛО СЕ В ГРАД БУРГАС И ПРОВЕДЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА З.Ю.Л.Н.Ц.