За нас

БРТК е основана на 17.04.1992 г. с цел да защитава интересите на своите членове и да подпомага тяхното развитие.

Активно участва с предложения пред Държавните органи по проблеми, свързани с развитието на туризма в страната.

Началото е поставено с 38 члена, а към момента наброява 105.

БРТК винаги е работила за подобряване на жизнената среда, инфраструктурата, опазване на околната среда с изграждането по дестинации на пречиствателни станции.

Проблемите и разработката на конкретни становища са били водещи в работата й. От месец декември 1997 до 2018 г. БРТК е подготвяла и свои виждания при разработки на Закона за туризма и неговата неколкократна актуализация.

Повече от 10 години провежда работни срещи с представители на МВнР, Митници, ГКПП, Летище, НАП, РУ на МВР и др., където се разглеждат всички проблеми , свързани с туристическите сезони, нови нормативни документи, с които ще работят туроператори, туристически агенции и транспортни фирми.

Днес основните приоритети в дейността на Камарата са :

  • Решаване проблемите с нелегитимните / нерегистрирани / туристически фирми и нелицензирани транспортни фирми.
  • Съвместен контрол с Комисията за защита на потребителите по отношение качеството на туристическия продукт и нормативните актове в областта на туризма.
  • Разширяване съвместната работа с другите неправителствени организации.
  • Реклама на туристическите продукти на своите членове.
  • Разширяване и обогатяване съвместната работа на БРТК с органите на местната, регионалната и държавна власт.
  • Подпомагане Черноморските общини и кметства в разработка на програми за устойчиво развитие на туризма, състоянието на инфраструктурата, опазване на околната среда, културното и историческо наследство.
  • Съвместна дейност с Колежа по туризъм към университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Бизнесът и академичните среди трябва да говорят на едни език, да синхронизират методите на обучение и да осигурят среда за приемственост на студентите.

В условията на безпрецедентната ситуация създала се от разпространението на коран вируса работата на фирмите заети в сферата на туризма става все по – сложна. Конкурентостта на продукта, международните стандарти за качество, ограниченото свободно движение на хора, стоки и капитали, бързо навлизащата дигитализация са все неща които поставят менажерите на хотели, туроператори, транспортни фирми пред сложна ситуация. Необходима е бърза реакция, информираност и обучение за да се създаде нов креативен продукт подходящ за новото време.

БРТК подава ръка на своите членове като ги подпомогне с уебинари, консултации по евро проекти за подпомагане на бизнеса, информираност по наредби и изисквания свързани с динамичната ситуация определена от пандемията.
БРТК ще работи в бъдеще за обединяването усилията на бизнеса, държавната власт и неправителствените организации за увеличаване качеството на туристическия продукт и рестарт на туризма.

Част от нашите събития до сега